Gyda’n gilydd gallwn sicrhau llwyddiant a dyfodol cadarn i’r Ŵyl arbennig yma, AberDewi!

Gŵyl AberDewi 2017

Diolch Abertawe. Diolch am eich egni, eich brwdfrydedd a’ch Balchder!

Cannoedd o blant, teuluoedd a diansyddion Abertawe’n dathlu Dydd Gŵyl Dewi ar Sgwâr y Castell unwaith eto eleni.

Roedd AberDewi 2017 yn llwyddiant ysgubol lle gwelwyd dros 2000 o bobl yn gorymdeithio drwy strydoedd Abertawe Dydd Sadwrn y 4ydd o Fawrth 2017.

Diolch yn fawr iawn i holl ysgolion Abertawe am gystadlu yng nghystadleuaeth y Ddraig eleni. Cofrestrwyd dros 10 o ysgolion yn y gystadleuaeth i greu Draig anferth i gynrychioli eu hysgol a’u cymuned nhw.  Llongyfarchiadau gwresog i enillwyr y gystadleuaeth eleni, Ysgol Gynradd St Josephs’s Cathederal School. Diolch yn fawr i Ysgolion Cynradd Gymraeg LonLas, Tan Y Lan, Bryniago, Gellionnen, Y Cwm, Felindre, Bryn Y Môr, Login Fach ac Ysgol Gynradd Dewi Sant am eich ymdrechion gyda’ch Dreigiau anhygoel.  Braf oedd gweld cymaint o blant a theuluoedd yn bloeddio canu wrth i chi gyd gerdded o Amgueddfa’r Glannau i Sgwâr Y castell.

Llongyfarchiadau anferth i ddisgyblion Gŵyr a Bryn Tawe am godi arian ar gyfer pobl  ddigartref Abertawe.  Rhaid llongyfarch Ysgol Gyfun Gŵyr am

ennill y gystadleuaeth eleni o fewn trwch blewyn i Ysgol Bryn Tawe.  Codwyd £1200 o dan arweiniad ein dreigiau a noddwyr yr Ŵyl, sef Swansea Building Society a Grŵp Sinclair, a Chwmni BF Trust yn ein cystadleuaeth Prentis AberDewi.

Daeth dros 2000 o bobl i Sgwâr y Castell erbyn y prynhawn i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi gan wrando, dawnsio a chyd Ganu gyda Chôr Twrw Tawe, Band DnA, Yr Elvis Cymraeg gyda chôr Y Voices Llanelli gan orffen perfformiadau’r llwyfan gyda Thwmpath gan Ddawnswyr Tawerin ac Eifion Price yn galw. Ymunodd Tara Camm, un o ddisgyblion Bryn Tawe ac un o gystadleuwyr Prentis AberDewi, â’r Elvis Cymraeg ar y Brif Lwyfan i gyd ganu ac arwain Calon Lân. Am 3 o’r gloch, amser parêd AberDewi, daeth pawb ynghyd gan gynnwys Band Pres Pontarddulais, Samba Tawe, corau lleol a grwpiau diwylliannol lleiafrifol Abertawe i gyd cerdded a dathlu Dydd Gŵyl Dewi mewn steil cyn dychwelyd i Sgwâr y Castell i orffen y diwrnod drwy ganu’r anthem Genedlaethol.

Diweddglo’r diwrnod eleni oedd gig hyfryd gan Gildas nôl yn Nhŷ Tawe i ddathlu llwyddiant yr Ŵyl.

Cawsom chwa o awyr iach eleni wrth i’r Elvis Cymraeg, Wynne Evans gymryd yr awenau wrth gyflwyno’r actau i gyd yn llawn egni a bwrlwm!

Diolch i bob gwirfoddolwr wnaeth helpu i wneud y diwrnod yn llwyddiant ysgubol.  Diolch i holl ddysgwyr Abertawe am gynorthwyo, i  Fenter Iaith Castell Nedd Port Talbot, Urdd Gobaith Cymru, Cymraeg i Blant, Dysgu Cymraeg Bae Abertawe  am eich presenoldeb a’ch cefnogaeth eleni.  Yn bennaf, diolch yn fawr iawn i John Davies, cwmni BF Trust, sydd wedi dysgu Cymraeg ac arwain AberDewi i fuddugoliaeth arall eleni eto!

Dyfodol yr Ŵyl

Yn sgil ymdrechion Cyngor Abertawe eleni i gefnogi Gŵyl AberDewi, roedd hi’n amlwg nad oedd y Gymraeg yn flaenoriaeth er holl ymdrechion Pwyllgor AberDewi i sicrhau cydnabyddiaeth Dinas a Sir Abertawe o ddathliadau Dydd Gŵyl Dewi.  Yn sgil hyn felly, rydym yn galw am gefnogaeth ac am aelodau newydd i ymuno â Grŵp gweithredu AberDewi 2018. Os ydych yn berson sydd eisiau bod yn rhan o deulu AberDewi drwy leisio eich barn am yr Ŵyl, helpu i farchnata a threfnu’r Ŵyl neu hyd yn oed helpu drwy chwifio baner wrth wisgo Hi Viz ar y diwrnod ac yn bennaf oll cael digon o hwyl wrth berthyn i gymuned a all wneud gwahaniaeth mawr i Gymreictod Abertawe, mae teulu AberDewi eich angen chi.

Os hoffech ymuno gyda grŵp gweithredu Aberdewi 2018 a rhoi Abertawe ar y map yma yng Nghymru, cysylltwch â ni ar Aberdewi@gmail.com  neu cysylltwch ag Eleri Griffiths, Swyddog Datblygu Menter Iaith Abertawe am fwy o fanylion ar eleri@menterabertawe.cymru neu 01792 460906.

Gyda’n gilydd gallwn sicrhau llwyddiant a dyfodol cadarn i’r Ŵyl arbennig yma, AberDewi!

 

 

Mae'r wybodaeth yma ar gael yn: English