Tŷ Tawe yn dathlu’r 30 – Meic Stevens, Noson Prifeirdd Abertawe a llawer mwy

Tŷ Tawe yn dathlu’r 30 – Meic Stevens, Noson Prifeirdd Abertawe a llawer mwy 26.09.17   Wrth i ganolfan Gymraeg Abertawe, Tŷ Tawe ddathlu ei phen-blwydd yn 30 oed eleni, mae cyfres o ddigwyddiadau wedi’u trefnu dros gyfnod o ddeng niwrnod rhwng Hydref 11-21 i nodi’r garreg filltir – a nifer o wynebau cyfarwydd yn […]

Newyddion y Fenter a beth sydd i ddod dros yr Hydref?

Newyddion Menter Iaith Abertawe Medi 2017  Bu’r haf yn gyfnod cyffrous iawn yn y fenter wrth i dros 50 o blant fynychu ein cynllun chwarae eleni. Roedd plant yr Hwyl Haf wedi mwynhau amrywiaeth enfawr o weithgareddau eleni o greu flogs, creu arbrofion gwyddonol, gweithgareddau celf a chreft, chwaraeon a llawer mwy. Hoffem ddiolch yn fawr […]

MURLUN NEWYDD YN ABERTAWE

Dros y Pasg, gweithiodd Menter Iaith Abertawe ar y cyd â disgyblion Ysgol Bryn Tawe a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant i greu murlun lliwgar yn neuadd yr ysgol. Prif amcan y prosiect, dan nawdd Cyngor Celfyddydau Cymru, oedd rhoi perchnogaeth yn nwylo ieuenctid Abertawe, a datblygu murlun newydd sbon i Abertawe sydd yn […]

Gyda’n gilydd gallwn sicrhau llwyddiant a dyfodol cadarn i’r Ŵyl arbennig yma, AberDewi!

Gŵyl AberDewi 2017 Diolch Abertawe. Diolch am eich egni, eich brwdfrydedd a’ch Balchder! Cannoedd o blant, teuluoedd a diansyddion Abertawe’n dathlu Dydd Gŵyl Dewi ar Sgwâr y Castell unwaith eto eleni. Roedd AberDewi 2017 yn llwyddiant ysgubol lle gwelwyd dros 2000 o bobl yn gorymdeithio drwy strydoedd Abertawe Dydd Sadwrn y 4ydd o Fawrth 2017. […]

Pennaeth Newydd i’r Fenter

Croesawodd Menter Iaith Abertawe aelod newydd o staff ym mis Ionawr wrth benodi Dean Baker yn bennaeth newydd. Yn enedigol o’r Coed Duon, daeth Dean i Abertawe i astudio’r Gymraeg a’r Ffrangeg ym Mhrifysgol Abertawe ac wedi ymgartrefu yn y ddinas bellach.  Ar ôl blynyddoedd o weithio ym meysydd addysg, Cymraeg i Oedolion a rheolaeth, […]

Blwyddyn Newydd a Chyfleoedd Newydd

Beth sydd i ddod yn 2017? Ble i ddechrau? Mae gennym chwa o bethau newydd i chi dros y flwyddyn nesaf gan ddechrau gyda sesiynau Tylino babis Cymraeg Cymraeg yn dechrau yn Nhŷ Tawe ar y 6ed o Chwefror. Bydd sesiwn Clocs Fit a Chwrw gyda Mr Tudur Phillips yn Nhŷ Tawe Tawe fel rhan […]

Tinsel Ar Y Goeden

Tinsel Ar Y Goeden   Mae llai na mi i fynd tan i Siôn Corn ddod lawr y simne fach ac mae’r Fenter wedi dechrau ar Fwrlwm y Nadolig eisoes. Ddydd Sadwrn diwethaf, cynhaliwyd Ffair Nadolig gyntaf Tŷ Tawe. Agorodd y drysau am 11 o’r gloch gyda chwmnïau lleol yn cynnal stondinau llawn crefftau, calendrau, […]

Newyddion Y Fenter Haf 2016

O Na Fyddai’n Haf O Hyd! Ysgol Ffilm Haf Y Fenter Mae’r Fenter wedi cael haf prysur iawn eleni wrth i blant greu ffilm fer yn ein Hysgol Ffilm. Cawson hwyl a sbri gyda chriw grêt o blant, yn sgriptio, cynhyrchu, cyfarwyddo, ffilmio, actio a golygu. Braint oedd treulio’r haf gyda grŵp o blant mor […]

Swyddog Cymuned a Chyhoedd newydd i’r Fenter – Beth Owen.

Mae Beth yn hanu’n wreiddiol o Lannerch-y-medd yn Ynys Môn – a daeth i’r De i ddilyn cwrs BSc Polisïau Cymdeithasol yn ym Mhrifysgol Abertawe. Yn ystod ei chyfnod fel myfyrwraig bu Beth yn weithgar iawn gydag Undeb y Myfyrwyr a’r Gymdeithas Gymraeg  – a thrwy ei chysylltiad gyda’r gymdeithas honno, daeth yn aelod o […]

Ymgyrch y Bêl

Ymgyrch y Bêl Mae Menter Iaith Abertawe yn rhan o ‘Ymgyrch y Bêl – Pasio’r Bale Dros Gymru’ sef ymgyrch sy’n datgan cefnogaeth lawr gwlad i Dîm Cenedlaethol Cymru a thrwy hynny, gydnabod eu cyfraniad i ddylanwadu ar newid ymddygiad o ran defnydd iaith unigolion. Nod yr ymgyrch yw gyrru neges gref fod y Mentrau […]