Sefydlwyd Menter Iaith Abertawe yn 2001, gyda’r nod o hyrwyddo ac ehangu’r defnydd o’r iaith Gymraeg yn Ninas a Sir Abertawe.  Ein datganiad cenhadaeth yw:

“Hyrwyddo’r defnydd o’r iaith Gymraeg gan bobl o bob oedran, cefndir ac iaith yn nalgylch Dinas a Sir Abertawe a gwneud y Gymraeg yn gyraeddadwy i bobl Abertawe”.

Gwneir hyn drwy’r amcanion canlynol:

1. Sicrhau bod gan blant a phobl ifanc Abertawe mwy o gyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg
2. Sicrhau bod gan oedolion sy’n dysgu Cymraeg yn Abertawe fwy o gyfleoedd i ddatblygu a defnyddio’u Cymraeg
3. Annog y sectorau gwirfoddol, preifat a statudol yn Abertawe i ddefnyddio’r Gymraeg
4. Cynyddu ymwybyddiaeth o’r Gymraeg a marchnata’r iaith i drigolion a sefydliadau Abertawe
5. Cynnig cyfleodd i bobl Dinas a Sir Abertawe ddefnyddio’r iaith Gymraeg

Tŷ Tawe
Sefydlwyd Canolfan Gymraeg Tŷ Tawe ym 1987, a chaiff ei rhedeg gan Gymdeithas Tŷ Tawe.

Mae Tŷ Tawe yn cynnig: ystafelloedd dysgu ar gyfer gwersi Cymraeg; ystafelloedd cyfarfod; neuadd digwyddiadau; caffi; siop Gymraeg Siop Tŷ Tawe a swyddfeydd i Fenter Iaith Abertawe.

Cyfleoedd i Wirfoddoli
Hoffech chi wirfoddoli gyda Menter Iaith Abertawe?

Rydym yn chwilio am unigolion cyfeillgar, brwdfrydig a chyfrifol i wirfoddoli mewn amrywiaeth o wahanol weithgareddau, gan gynnwys: Siop Ty Tawe, sesiynau Canu gyda Babi, boreau coffi, clybiau ieuenctid a mwy.

Cwblhewch y ffurflen isod a’i hanfon at swyddfa@menterbertawe.org neu Menter Iaith Abertawe, Tŷ Tawe, Stryd Christina, Abertawe. SA1 4EW

Ffurflen Gwirfoddolwyr Ffurflen Gwirfoddolwyr

Am fwy o wybodaeth am gyfleoedd gwirfoddoli, cysylltwch â Dean Baker ar 01792 460906