Menter Iaith Abertawe,
Tŷ Tawe,
9, Stryd Christina,
Abertawe,
SA1 4EW
12/08/2014

LLYTHYR AGORED PARTHED Y DEFNYDD O GYFRYNGAU CYMDEITHASOL GAN DDINAS A SIR ABERTAWE

Annwyl oll,

Dyma lythyr sy’n mynegi pryder difrifol parthed gwasanaeth Cymraeg Cyngor Dinas a Sir Abertawe (CDSA) ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae hi wedi dod i’r amlwg dros yr ychydig fisoedd diwethaf nad ydy darpariaeth Cymraeg CDSA ar y cyfryngau cymdeithasol yn ddigonol o gwbwl.  Mae’r ddarpariaeth hefyd yn groes i Gynllun Iaith Gymraeg CDSA 2011-2014 ac yn benodol Adran 5 o’r cynllun hwnnw. Mae’r crynodeb o’r Cynllun Iaith yn dweud:

Mae gwedd gyhoeddus y cyngor yn ddwyieithog.  Mae hynny’n golygu bod yn rhaid i unrhyw wybodaeth i’r cyhoedd, boed yn daflen, yn boster neu’n faner etc fod yn ddwyieithog neu’n cael ei chynhyrchu yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Mae gan GDSA nifer o gyfrifon ar y cyfryngau cymdeithasol gan gynnwys tudalennau Facebook, cyfrifon Twitter a chyfrifon YouTube ac mae’r ddarpariaeth wedi gwella ychydig bach yn unig ers i ni gysylltu â’r Cyngor ynglŷn a’r mater hwn am y tro cyntaf ar y deuddegfed o Fehefin eleni.

Dydy cyfieithu ambell neges yn unig ddim yn ddigon da.  Mae nifer o bobl wedi cysylltu â ni yn nodi’r pwynt yma ac yn nodi nad oes pwynt iddynt ddilyn na chymryd sylw o’r cyfrifon Cymraeg oherwydd nad yw’r holl negeseuon yn y Gymraeg ac mae’n bosib iddynt golli rhywbeth pwysig neu sydd o ddiddordeb iddynt.

Mae mwy a mwy o bobl ifanc y sir yn siarad Cymraeg, ac yn ôl grynodeb y Cynllun Iaith, mae’r galw am addysg Gymraeg o fewn y Sir yn cynyddu tua 5% bob blwyddyn.  Mae’n rhaid ystyried felly, pa neges mae’r ddarpariaeth bresennol yn cyfleu i bobl ifanc, yn enwedig pobl ifanc sy’n astudio yn y Gymraeg.

Fel y nodwyd yn gynt, mae sawl person wedi nodi nad ydynt yn hapus gyda’r ddarpariaeth ar hyn o bryd.  Dyma’r her i GDSA i godi safonau a chyrraedd nod y Cynllun Iaith yn llwyddiannus ac i roi ystyriaeth lawn i’r sefyllfa wrth gynllunio Cynllun Iaith Gymraeg newydd wrth symud ymlaen.

 

Yn Gywir,

 

Menter Iaith Abertawe

 

Menter Iaith Abertawe,
Tŷ Tawe,
9, Stryd Christina,
Abertawe,
SA1 4EW
12/08/2014

AN OPEN LETTER REGARDING THE USE OF SOCIAL MEDIA BY THE CITY AND COUNTY OF SWANSEA

Dear all,

Here is a letter expressing serious concern regarding the Welsh language provision by the City and County of Swansea (CCS) on social media platforms.

It has become clear over the last few months that the Welsh language provision offered by CCS on social media is not sufficient at all. The provision is also going against CCS’ own Welsh Language Scheme 2011-2014 and in particular, section 5 of that scheme. The summary of the Welsh Language Scheme says:

The Council’s public face is bilingual. That means that any public facing information whether it is a leaflet, poster or banner, etc. must be bilingual or produced in Welsh and English.

CCS have several social media accounts which include Facebook pages, Twitter accounts and YouTube accounts and the provision has only improved very slightly since the first time we contacted CCS regarding this issue on the twelfth of June this year.

Translating only some messages is not good enough. A number of people have contacted us noting this point and noting that there is no point in following or taking notice of the Welsh accounts as not all the messages are translated and it is possible that they would miss something important or something that is of interest to them.

More and more of the county’s young people are speaking Welsh, and according to the summary of the Welsh Language Scheme, the demand for Welsh language education within the county is rising by about 5% every year. It must be considered, therefore, what message is the current provision conveying to young people, especially those young people who study in Welsh.

As has been noted previously, several people have noted their dissatisfaction with the current provision. Here is the challenge to CCS to raise standards to succesfully meet the aims of the Welsh Language Scheme and give full consideration to the situation whilst planning a new Welsh Language Scheme going forward.

 

Yours Faithfully,

 

Menter Iaith Abertawe
Swansea’s Welsh Language Initiative