Tŷ Tawe yn dathlu’r 30 – Meic Stevens, Noson Prifeirdd Abertawe a llawer mwy

26.09.17

 

Wrth i ganolfan Gymraeg Abertawe, Tŷ Tawe ddathlu ei phen-blwydd yn 30 oed eleni, mae cyfres o ddigwyddiadau wedi’u trefnu dros gyfnod o ddeng niwrnod rhwng Hydref 11-21 i nodi’r garreg filltir – a nifer o wynebau cyfarwydd yn dychwelyd i ddathlu’r achlysur.

Bydd y dathliadau pen-blwydd yn dechrau gyda chyngerdd yng nghwmni Côr Tŷ Tawe ar nos Fercher, Hydref 11 am 7pm (mynediad yn £5). Cafodd y côr ei sefydlu yn 1990 i bobol ifanc yr ardal, ac mae wedi ennill cystadleuaeth y corau yn yr Ŵyl Ban Geltaidd bedair gwaith, ac wedi perfformio ym mhob cwr o Ewrop yn ogystal ag ar lwyfan yr Eisteddfod Genedlaethol. Mae’r côr o dan arweiniad Helen Gibbon, ac mae ei arlwy yn cynnwys emynau, darnau clasurol, alawon gwerin ac ambell i gân gyfoes.

Noson Hanes y Gymraeg yn Abertawe sydd gennym i’w chynnig ar nos Iau, Hydref 12 am 7pm (mynediad am ddim). Fe fydd Heini Gruffudd yn hel atgofion am sefydlu Tŷ Tawe, tra bydd yr Athro Prys Morgan yn mynd â ni ar daith drwy hanes yr iaith yn y ddinas.

Mae’r Sesiwn Werin yn ddigwyddiad rhad ac am ddim sy’n rhan ganolog o galendr misol Tŷ Tawe ers rhai blynyddoedd. Dewch â’ch offerynnau ar nos Wener, Hydref 13 am 8.30pm i ymuno yn y sesiwn hwyliog hon, lle mae alawon cyfarwydd, detholiad o gwrw lleol a chwmni da mewn amgylchfyd cwbl anffurfiol.

Byddwn yn croesawu nifer o wynebau cyfarwydd yn ôl i Dŷ Tawe ar gyfer gig nos Sadwrn, Hydref 14 am 5pm (£10 / £7 tocynnau gostyngedig). Fe fu’r swynwr o Solfach, Meic Stevens a’r gantores-gyfansoddwraig o Sir Benfro, Lowri Evans yn berfformwyr cyson yn nosweithiau Cyrfe a Tyrfe Tawe ar hyd y blynyddoedd. Maen nhw’n dychwelyd unwaith eto ar noson sydd hefyd yn cynnwys y canwr-cyfansoddwr o Feirionnydd, Osian Morris. Yn goron ar y cyfan mae set gan y band Bwncath o Gaernarfon. Elidir Glyn, enillydd cyntaf erioed Tlws Sbardun yn yr Eisteddfod Genedlaethol, yw prif leisydd y band sydd newydd ryddhau eu halbwm cyntaf.

Bydd Noson gyda Phrifeirdd Abertawe ar nos Sul, Hydref 15 (7pm). Digwyddiad rhad ac am ddim yw hwn yng nghwmni saith Prifardd sydd â chysylltiad agos ag Abertawe. Dyma gyfle i glywed cerddi sydd wedi’u cyfansoddi’n arbennig ar gyfer yr achlysur gan Tudur Hallam, Mererid Hopwood, Christine James, Aneirin Karadog, Emyr Lewis, Alan Llwyd a Robat Powel.

Noson o nostalgia fydd i’w chael ar nos Sadwrn, Hydref 21 (7.30pm) wrth i ni groesawu Ffenestri yn ôl i Dŷ Tawe ar gyfer Noson Electro Cymru (£5 mynediad). Dyma fand electronig trysorydd Tŷ Tawe, Geraint James ac mae hefyd yn cynnwys y diddanwr Martyn Geraint, a Bryn ac Ifan James. Perfformiodd y band ar noson agor canolfan Tŷ Tawe yn 1987. Byddan nhw’n cael cwmni’r deuawd synth-pop Celwyddau o Gaerdydd a’r DJ Gareth Potter, oedd wedi perfformio ar lwyfan gŵyl Latitude dros yr haf.

Dywedodd cyd-sylfaenydd Tŷ Tawe, Heini Gruffudd: “Ar ôl yr holl ymdrech dros bum mlynedd i godi arian i brynu’r adeilad, ac wedyn y gwaith adeiladu gan wirfoddolwyr, heb ddimai o gefnogaeth y Swyddfa Gymreig a Bwrdd yr Iaith, mae’n gwbl wych edrych yn ôl yn awr ar y llwyddiant mawr. Pobl leol greodd y lle ac mae’r lle’n dal i roi modd i siaradwyr Cymraeg a dysgwyr a phobl ifanc fwynhau’r iaith mewn dinas gymharol Seisnigedig.”

Ychwanegodd Catrin Rowlands, cadeirydd Menter Iaith Abertawe sydd wedi’i lleoli yn Nhŷ Tawe, “Mentro i’r siop i brynu llyfrau wnes i yn gynta’ yn 1998 ar ôl dechrau yn y Brifysgol a chanfod cymuned a fyddai yn rhan ganolog o ’mywyd i yn y ddinas byth ers hynny.  Byddai bywyd yn go wahanol heb Dŷ Tawe –  y côr, Cyrfe a Thyrfe Tawe, gigs a Sesiynau Gwerin, y cyfarfodydd, Siop Siarad (i ddysgwyr), y ‘partïon paentio’ a’r nosweithiau cymdeithasol hollbwysig cyson rheiny yng nghwmni cyfeillion.”

DIWEDD

Nodiadau i Olygyddion:

 • Sefydlwyd Canolfan Gymraeg Tŷ Tawe yn 1987, a chaiff ei redeg gan Gymdeithas Tŷ Tawe.
 • Mae’r ganolfan yn cynnig ystafelloedd dysgu ar gyfer gwersi Cymraeg, ystafelloedd cyfarfod, neuaddau digwyddiadau, caffi, siop Gymraeg a swyddfeydd Menter Iaith Abertawe.
 • Agorwyd Siop Tŷ Tawe ar Fai 16, 1987. Roedd Sulwyn Thomas yn bresennol ar gyfer yr agoriad, a chafwyd anerchiad hefyd gan y Parchedig F.M. Jones. Dyfrig Thomas o Lanelli oedd y perchennog am flynyddoedd lawer.
 • Ar Fedi 19, 1987 y cafodd yr adeilad i gyd ei agor gan y Cynghorydd Tyssul Lewis, arweinydd Cyngor Dinas Abertawe. Cafwyd cyngerdd yn y prynhawn gydag Iwan Williams, a noson jazz yng nghwmni Wyn Lodwig.
 • Ar Fedi 26 y cynhaliwyd y noson gyntaf i bobl ifanc gyda gig yng nghwmni Ffenestri.
 • Ar Fedi 28 y dechreuodd y cwrs Wlpan cyntaf i ddysgwyr yn Nhŷ Tawe.
 • Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Menter Iaith Abertawe ar 01792 460906.

 

Tŷ Tawe Welsh centre at 30 – Meic Stevens, Swansea Bards Night and much more

26.09.17

As Swansea’s Tŷ Tawe Welsh centre celebrates its 30th birthday this year, there will be an array of events held over a 10 day period between October 11-21 to mark the occasion – with a number of familiar faces returning to help celebrate the milestone.

The birthday celebrations will kick off with a concert by Côr Tŷ Tawe (Tŷ Tawe Choir) on Wednesday, October 11 at 7pm (entry £5). The choir was established in 1990 for the young people of the area, and it has won choir competitions at the Pan Celtic Festival four times, and has performed across Europe as well as on the National Eisteddfod stage. The choir is led by conductor Helen Gibbon, and its varied repertoire includes hymns, classical pieces, traditional folk songs as well as some contemporary songs.

The History of the Welsh Language in Swansea is the topic of discussion on Thursday, October 12 at 7pm (free entry). Heini Gruffudd will talk about the establishment of Tŷ Tawe, while Professor Prys Morgan will trace the history of the Welsh language in the city.

The Sesiwn Werin folk session is a free event and has become a regular feature of the Tŷ Tawe calendar in recent years. Bring your instruments along on Friday, October 13 at 8.30pm to join in this fun, informal session which will include familiar tunes, an array of local beers and the best company.

We will welcome a number of familiar faces back to Tŷ Tawe on Saturday, Hydref 14 at 5pm (£10 / £7 concession). Renowned Pembrokeshire singer-songwriters Meic Stevens and Lowri Evans have been regular performers at Cyrfe and Tyrfe Tawe festival over the years. They return once again for a night which also features Meirionnydd singer-songwriter Osian Morris. Headline act Bwncath from Caernarfon features lead singer Elidir Glyn, winner of the inaugural Sbardun Trophy at the National Eisteddfod, in memory of songwriter Alun ‘Sbardun’ Huws. The band recently released their debut album.

Swansea Bards Night will be held on Sunday, October 15 (7pm). This is a free event featuring seven Eisteddfod Bards who have a close connection to Swansea, offering an opportunity to hear the poems of Tudur Hallam, Mererid Hopwood, Christine James, Aneirin Karadog, Emyr Lewis, Alan Llwyd and Robat Powel, which they have written especially for the event.

A night of nostalgia is on offer on Saturday, October 21 (7.30pm) as we welcome Ffenestri back to Tŷ Tawe for Noson Electro Cymru (Electro Wales Night, £5 entry). Ffenestri is the band formed by Tŷ Tawe treasurer Geraint James, which also includes entertainer Martyn Geraint and Bryn and Ifan James. The band performed on the opening night at Tŷ Tawe in 1987. They will be joined by synth-pop duo Celwyddau from Cardiff and DJ Gareth Potter, who performed at Latitude Festival over the summer.

Tŷ Tawe co-founder Heini Gruffudd said, “After all the efforts over the first five years to raise funds to buy the building, and then the building work by volunteers, with no support from the Welsh Office nor the Welsh Language Board, it’s great to look back now at the big success. Local people created this place and it is still a means for Welsh speakers and learners and young people to enjoy the language in a largely Anglicised city.”

Catrin Rowlands, Chair of Menter Iaith Abertawe based at Tŷ Tawe, added, “I first ventured into the shop to buy books in 1998 after starting University and I stumbled upon a community which would subsequently become a central part of my life in the city. Life would be very different without Tŷ Tawe –  the choir, Cyrfe and Tyrfe Tawe, gigs and folk sessions, the meetings, the Siop Siarad (learners’ event), the ‘painting parties’ and the all important regular social nights with friends.”

ENDS

Notes to Editors:

 • Tŷ Tawe Welsh centre was established in 1987, and it is run by Tŷ Tawe Society.
 • The centre offers teaching rooms for Welsh lessons, meeting rooms, events halls, a cafe, a Welsh shop and the offices of Menter Iaith Abertawe (Welsh Language Initiative).
 • Siop Tŷ Tawe was opened on May 16, 1987 with broadcaster Sulwyn Thomas and the Reverend F.M. Jones addressing the crowd. Dyfrig Thomas from Llanelli was the owner for many years.
 • On September 19, 1987, the building was opened in its entirety by Councillor Tyssul Lewis, leader of Swansea City Council. A concert was held in the afternoon with Iwan Williams, and a jazz night with Wyn Lodwig.
 • On September 26, the first night for young people was held, with a gig by Ffenestri.
 • On September 28, the first Wlpan Welsh learners’ course was held in Tŷ Tawe.

For more information, please contact Menter Iaith Abertawe on 01792 460906.